เป้าประสงค์

ศูนย์ศิลปะออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร

เป้าประสงค์ที่ 1

ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้เป็นการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต อย่างน้อย 1 หลักสูตร

เป้าประสงค์ที่ 2

พัฒนาตำรับอาหารที่เป็นนวัตกรรมและเอกลักษณ์ในท้องถิ่น 2 ตำรับ

เป้าประสงค์ที่ 3

ให้คำปรึกษาด้านอาหารและนวัตกรรมกับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ อย่างน้อย 2 ครั้ง

เป้าประสงค์ที่ 4

จัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ทั้งรูปแบบ online และ onsite อย่างน้อย 2 ครั้ง

How to create your own site - Check this