วัตถุประสงค์

ศูนย์ศิลปะออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร

  1. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้เป็นการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต
  2. เพื่อพัฒนาตำรับอาหารที่เป็นนวัตกรรมและเอกลักษณ์ในท้องถิ่น
  3. เพื่อให้คำปรึกษาด้านอาหารและนวัตกรรมกับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ
  4. เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ทั้งรูปแบบ online และ onsite

Built with Mobirise web page templates