ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 6000
 โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 2503
  E-mail : innovativefoodcenter@nsru.ac.th

Designed with Mobirise html theme