• ศูนย์ศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร
  • ให้คำปรึกษาด้านอาหารและนวัตกรรมด้านอาหาร
  • ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่สนใจในด้านอาหาร
  • พัฒนาตำรับอาหารที่เป็นนวัตกรรมและเอกลักษณ์ในท้องถิ่น
  • พัฒนาธุรกิจอาหาร ขนมอบ เบเกอรี่
  • จัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา แปรรูป ทั้งระบบ online และ onsite

การบริหารของศูนย์ฯ

Site was created with Mobirise