ประวัติความเป็นมา

ธุรกิจด้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และระดับสากล ซึ่งมีผู้ประกอบการที่หลากหลายทั้งผู้ประกอบการรายเล็ก (บุคคล) ไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สนใจเข้ามาเริ่มธุรกิจในตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากผู้ประกอบการยังเห็นโอกาสจากธุรกิจร้านอาหาร เนื่องจากอาหารยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาเน้นความสะดวกสบายและต้องการความรวดเร็วมากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและภาคการท่องเที่ยวซึ่งธุรกิจร้านอาหารมีความเชื่อมโยงและเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักนอกจากนี้บรรดาผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารต่างก็ต้องเร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
โดยเฉพาะการแข่งขันการของภาคธุรกิจต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนภาคธุรกิจของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ภาคธุรกิจตนเองมีความทันสมัย และตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการประชาสัมพันธ์และเป็นหนึ่งในช่องทางการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีผลการตอบรับที่ดี เพราะเนื่องจากกระแสปัจจุบันผู้บริโภคทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ได้ง่าย และมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก สถานประกอบการที่สามารถตีโจทย์ความต้องการและการเข้าถึงสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้ตอบสนองกับผู้บริโภคได้ จะทำให้สถานประกอบการนั้นสามารถโดดเด่นขึ้นจากคู่แข่งขันและมีโอกาสทางการค้าได้สูง อาชีพ Food Stylist และ Food creator จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจอาหารมากในปัจจุบัน เนื่องจากอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์สถานประกอบการที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในร้านตนเอง โดยการจัดตั้งศูนย์เพื่อการฝึกอบรมความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร จะเป็นสามารถตอบโจทย์ผู้ที่สนใจเรียนรู้ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร และปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นโครงการที่สามารถสนองตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สนองต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้ง สามารถจัดกิจกรรมอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์สถานประกอบการที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในร้านตนเองได้ จากหลักการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทางมหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร ด้วยงบประมาณ 500,000 บาท ภายใต้การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา 

Start a free site with Mobirise