หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
(Credits bank) หลักสูตรระยะสั้น


1. การเป็นผู้ประกอบการอาหาร
                1.1 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพและการจัดการร้านอาหาร
                1.2 เทคนิคการถ่ายภาพอาหารเพื่อการโฆษณา
                1.3 ธุรกิจอาหารออนไลน์
                1.4 หลักการตลาดและการควบคุมต้นทุนอาหาร
2. การประกอบอาหารเบื้องต้น
                2.1 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
                2.2 อาหารว่างและอาหารจานหวาน
                2.3 วิทยาการขนมอบและการตกแต่ง
                2.4 เครื่องดื่มและไอศกรีม
3. ศิลปะการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
                3.1 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
                3.2 ศิลปะการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
                3.3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
                3.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและภูมิปัญญาไทยในอาหารท้องถิ่น
4. อาหารเพื่อสุขภาพ
                4.1 อาหารและโภชนาการ
                4.2 หลักการเตรียมและการประกอบอาหารเพื่อการประกอบธุรกิจ
                4.3 หลักการจัดอาหารและโภชนบำบัด
                4.4 อาหารเพื่อสุขภาพ
5. การเป็นผู้ประกอบการงานประดิษฐ์
                5.1 งานประดิษฐ์ทั่วไป
                5.2 ศิลปะประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพและการจัดการธุรกิจ
                5.3 หลักการตลาดและการควบคุมต้นทุนงานประดิษฐ์
                5.4 ธุรกิจงานประดิษฐ์ออนไลน์
6. งานประดิษฐ์เบื้องต้น
                6.1 การประดิษฐ์เศษวัสดุและงานกระดาษ
                6.2 ศิลปะการพับผ้าและการใช้ผ้าประดับตกแต่ง
                6.3 ศิลปะการปั้นและการแกะสลัก
                6.4 งานดอกไม้สดไทยและใบตอง
7. งานประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
                7.1 ภูมิปัญญาไทย และหัตถกรรมท้องถิ่น
                7.2 การร้อยมาลัย
                7.3 เครื่องแขวนไทย
                7.4 การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทยและการจัดดอกไม้ร่วมสมัยแบบประยุกต์ศิลป์

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
(Credits bank) หลักสูตรระยะสั้น

Built with Mobirise web theme